Liquiditeitsreserve/werkkapitaal Deel van het eigen vermogen dat niet direct wordt gebruikt voor de aankoop van het onroerend goed.
Landgoed Een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is. Landhuis Een landhuis is een royale vrijstaande eengezinswoning
gelegen in een landelijk, in bosachtige of in parkachtige
omgeving (niet zijnde een landgoed).
Leverage (hefboomwerking) Vreemd vermogen in verhouding tot de totale fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage.
Levering De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Leveringsakte Een notariële akte waarbij de onroerende zaak wordt overgedragen.
Liplas Dit is een ander woord voor een houtverbinding. Dit is een verbinding tussen 2 of meer houten onderdelen.
Loft Grote woning die normaliter uit één ruimte bestaat die de bewoner naar eigen inzicht kan indelen. In die zin lijkt het principe op een appartement met het verschil dat een studio veel kleiner is. Lofts worden vaak multifunctioneel gebruikt door wonen en werken te combineren.
Looptijd De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.