A-spant Is een spant in de vorm van een A, opgebouwd uit aparte onderdelen. Twee diagonale delen worden halverwege verbonden door een horizontale ligger, die ervoor zorgt dat er een betere verdeling van de krachten is.
Aanaarden Het funderingsmetselwerk rondom met aarde of zand aanvullen. Als het binnen gebeuren moet wordt dit gedaan met zand en dan aangestapt. Eerst wordt het een halve meter hoger gebracht waarna het met bijvoorbeeld een traktor verlaagd wordt door erover heen te rijden.
Aanbouw De term aanbouw (of aanbouwsel) wordt gebruikt voor een gedeelte van een gebouw dat 'tegen' het gebouw staat en daar duidelijk aan ondergeschikt is, bijvoorbeeld een bijkeuken en een serre.
Aanhelen Indien u een aanbouw laat plaatsen en u wilt uw oude houten vloer laten doorlopen in de nieuwe aanbouw, kunnen wij uw oude houten vloer aanhelen. Het bestaande materiaal wordt bijgeleverd, geplaatst en de hele vloer wordt geschuurd zodat kleurverschillen tussen oud en nieuw praktisch onzichtbaar zijn.
Aanhoeker Dit is een schuin afgehakte of gezaagde dakpan ter plaatse van een hoekkeper of kilkeper.
Aanlegbreedte De aanlegbreedte is de berekende breedte van een fundering op staal.
Aanrazeren Het aanvullen van de holten tussen de gewelfkappen. Als vulling wordt betonspecie of metselwerk gebruikt.
Aanslag Het gedeelte van een stijl en een dorpel waar een deur of (draaiend) raam tegenaan sluit.
Aanslaglijst Is een lijst die aan een van de twee dubbele deuren of dubbele ramen is bevestigd. Deze lijst wordt aangebracht wanneer er geen stijl zit tussen de deuren of ramen. Deze lijst geeft bescherming tegen tocht. Aldus biedt de aanslaglijst bescherming tegen tocht.
Aantrede Het horizontaal gelegen vlak van een traptrede; de afstand tussen twee opeenvolgende stootborden of optreden.
Aantredediepte De afstand van het uiteinde van de ene trede en het uiteinde van de volgende trede.
Aardlekschakelaar Een schakelaar die de elektrische stroom bij lekkage of spanningsstijging automatisch afbreekt.
Aardvochtig Beton- of mortelspecie met de samenhangende vochtige aarde. Aardvochtig beton beschrijft het best welk verwerkingsgedrag deze betonspecie heeft, tamelijk droog dus.
Aardwarmte Aardwarmte (geothermie) is de warmte die de aardkorst bevat. In de bovenste meters van de aardkorst heeft de temperatuur van de buitenlucht nog een sterke invloed op de temperatuur van de aarde. Op zo`n tien meter diepte heerst een constante temperatuur van tien graden Celsius. Daaronder neemt de temperatuur steeds verder toe. Lees meer op www.natuurinformatie.nl
ABC akte Akte of verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar eenmaal geleverd, het eigendom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt het eigendom rechtstreeks over aan de particulier.
Absolute zetting Indien een pand in zijn geheel is gezakt, is er sprake van absolute zetting. Een manier om de absolute zetting te meten is het bepalen van de zakking van het pand ten opzichte van het NAP.
Accessie Natrekking, eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen.
Accoladeboog Boog in de vorm van een accolade. }
Accumulatie Ophoping van stoffen, waarvan sprake is als de concentratie van de betrokken stof in een organisme hoger is dan in het omringend milieu.
Achterwerkers Een betrekkelijk lage kwaliteit baksteen die wordt gebruikt achter een andere baksteen of achter ander metselwerk.
Acrylaat Een soort kunststof, hoogkwalitatief bindmiddel voor verven met duurzame elasticiteit en kleurvastheid.
Ademen Als een materiaal waterdamp doorlaat noemen we dat ademen. De materialen mogen niet volledig worden afgesloten door bijvoorbeeld verf of een bekleding.
Afvoeren Het spontaan afbreken van een constructie of afbrokkelen van materiaal. Bijvoorbeeld wanneer de constructie of het materiaal te zwaar of te eenzijdig wordt belast, zoals bij verzakking of verwaarlozing. Dit proces wordt ook afspatten genoemd.
Afbouw De afbouw van een gebouw vindt plaats na de ruwbouwfase, als het gebouw wind- en waterdicht is. Tijdens de afbouwfase wordt het gebouw afgewerkt en kunnen systeemplafonds, scheidingswanden, inbouwverlichting, brandwerende bekleding, muur-, vloerafwerking.
Afdekband Afdekband wordt gebruikt voor de afdekking van borstweringen en muren in zowel natuur- als baksteen. Het wordt meestal gebruikt als decoratie. Ook als afsluiting van een spouwmuur ter voorkoming van inwatering.
Afdeklijst Lijst met hellend bovenvlak als afdekking van een schutting of muur, veelal bedoeld als bescherming tegen inwatering.
Afgewolfd Afgewolfd is de term die gebruikt wordt wanneer het uiteinde van de nok van een zadeldak is afgeschuind.
Afhangen Een deur of raam goed haaks afwerken en in de scharnieren hangen.
Afkoopwaarde Het kapitaal dat is opgebouwd in het beleggingsdeel van een beleggingshypotheek dat uitgekeerd wordt op het moment dat de beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die vrijkomt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.
Afreien Het egaliseren van een wand of vloer door middel van een rechte lat.
Afschot Het schuin aflopen van vloeren, daken, leidingen, goten, enz. om water snel af te kunnen voeren.
Afsluitkosten Alle kosten die gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG en validerings instituten.
Afsluitprovisie Is de commissie die de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
Afsnuiten Afwerken van houten delen door de scherpe punten weg te halen.
Afspatten Het afbreken of afspringen van stukjes beton van het betonoppervlak bij verhitten.
Afstandhouder Afstandhouders dienen voor het realiseren van voldoende dekking van beton. Gebruikt worden dekkingsblokjes, lijnvormige elementen en supporten om de wapening in beton op de juiste plaats te houden.
Afstandmeter Een afstandsmeter is een optisch of elektronisch apparaat waarmee afstanden gemeten kunnen worden.
Aftapkraan Kraan bij de hoofdkraan van een waterleiding.
Afwerkvloer Vlakke afwerklaag van een vloer, meestal 3 tot 5 cm, van zand-cementspecie. Ook wel dekvloer genoemd.
Afzaat Dit is een hellend vlak aan de bovenkant van een horizontale lijst. Bijvoorbeeld van een dorpel onder een raam. De afzaat heeft een waterafvoerende functie.
Akte Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd. Dit zijn zakelijke zekerheidsrechten.
Angelim Angelim is een harde, sterke en zeer duurzame houtsoort. Eigenlijk is deze houtsoort technisch prima geschikt voor onbehandeld industrieel buitenwerk. 
MAAR er kleven twee nadelen aan deze houtsoort: 
1) Het kan met name in dunnere maten lelijk trekken (kleine afmetingen gaan snel krom) 
2) Het hout stinkt. Die vieze lucht wordt wel minder na verloop van tijd maar na twee jaar is het nog waarneembaar. DWZ: toepassingen in- of om het huis zijn vanwege de geur niet te adviseren.
Anti-speculatiebeding Gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode  een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente.
Appartementsrecht Als koper van een appartement koopt u het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken. Een appartement hoeft niet per se een flat te zijn, maar kan ook een boven -of benedenwoning zijn.
Are Eén are is 100 m2, dwz. 10*10 m2.
Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen.

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest) de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen). Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven. Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan:

- asbestose

- asbestpleuritis

- longkanker

- mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje)

- pleura verdikking.

De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven volgens de Gezondheidsraad jaarlijks naar schatting zo'n 1600 mensen aan asbestziekten. De kans op het krijgen van asbestziekten is afhankelijk van de totale hoeveelheid ingeademde asbestvezels. De zogeheten cumulatieve blootstelling, met als eenheid vezeljaar, is het product van de blootstellingsconcentratie (uitgedrukt in vezels per kubieke centimeter) en de blootstellingsduur (in arbeidsjaar). Eén vezeljaar is dus 1 vezel per ml x 1 arbeidsjaar. Eén arbeidsjaar bestaat uit 240 werkdagen van 8 uur. Naarmate het aantal vezeljaren toeneemt, neemt ook de kans op asbestziekten toe. Voor het blootstellingsniveau van asbest, waaronder er geen verhoogd risico op kanker of mesothelioom zou voorkomen, is er geen veilige grens. Eén ingeademde vezel kán dus al gezondheidsschade veroorzaken, zij het dat dit een te verwaarlozen risico is. Voor het krijgen van asbestose moet er minimaal 5 vezeljaar blootstelling aan asbest zijn geweest. Het relatieve risico op longkanker na blootstelling aan asbest is 3,5.

Azobe

Azobé is een bijzonder harde, zeer duurzame houtsoort, met een paarsbruine kleur.

Het wordt vooral gebruikt voor zware constructies die niet alleen weer en wind moeten doorstaan, maar ook grote krachten moeten opvangen zoals sluisdeuren en palen waar schepen tegenaan kunnen varen (dukdalven, remmingwerken e.d.). In Nederland en België wordt azobé niet aangevreten door paalworm.

Azobé is zwaar: meestal zal het in water zinken. Er kan veel spanning in het hout zitten: dit is met name merkbaar (kromtrekken) bij dunnere planken en palen dunner dan 50 mm, bij dikkere palen speelt dit geen rol.